Програма BG11
"Изграждане на капацитет и институционно сътрудничество"

УКРЕПВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА НСОРБ И БЪЛГАРСКИТЕ МЕСТНИ ВЛАСТИ

УКРЕПВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА НСОРБ И  БЪЛГАРСКИТЕ МЕСТНИ ВЛАСТИ ЧРЕЗ НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2009-2014 ПО ПРОГРАМА BG 11 “ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ И ИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“

Националното сдружение на общините в Република България, в рамките на проект „Укрепване капацитета на НСРОБ и българските общини чрез сътрудничество с местните власти в Норвегия“ получи безвъзмездна финансова помощ в размер на над 2 милиона лв. Основна цел на проекта е укрепване на институционалния капацитет и развитието на човешките ресурси в българските местни власти и на Сдружението чрез сътрудничество и трансфер на знания, опит и добри практики с партньора по проекта – Норвежката асоциация на местните и регионални власти. Норвежката асоциация е една от организациите на местни власти в Европа с най-богат опит и история и множество примери за добри практики в сферата на взаимодействието с централната власт, ефективното и прозрачно управление на местни финанси, междуобщинското сътрудничество за предоставяне на обществени услуги и активното участие на гражданите в процеса на вземане на решения на местно ниво.

В основните дейности по проекта са включени международни обучения, форуми, провеждането на работни групи на територията страната с експерти от общините, както и строителството и реконструкцията на Центъра за обучение на местните власти на НСОРБ.

От началото на проекта бяха проведени три обучителни семинара в Норвегия, организирани от партньора по проекта - Норвежката асоциация на местните и регионални власти участие, в които взеха над 50 представители от общините – кметове, заместник-кметове, секретари и  експерти.

Първото обучителното посещение беше с акцент върху обмяната на опит по лобиране, услуги на членовете и функциониране на регионалните офиси на партньора. Участниците се запознаха с норвежките практики за водене на диалог и преговори с централната власт, основно в частта преговори по бюджета за местните власти и в качеството си на работодатели, както и ефективни механизми за защита интересите на общините чрез обмяна на идеи, знания и ноу-хау. В рамките на трите работни дни българските представители посетиха Парламента на Норвегия и Министерството на местното самоуправление и регионалното развитие. 

Второто обучително посещение беше насочено към финансовите и данъчни експерти в българските общини. Основната цел на обучението беше българските представители да се запознаят със системата на местно самоуправление в Норвегия, с дейността на Норвежката асоциация на местните и регионалните власти, както и с практиките за финансовото планиране и управление, както и с прилаганата от всички административни органи в Норвегия система за отчетност КОСТРА.

По време на третото обучително посещение за междуобщинско сътрудничество участие взеха 20 представители от 18 общини, които се запознаха на място както с действащото законодателство в Норвегия, така и с богатия и разнообразен опит на норвежките общини в създаване и управление на междуобщински сътрудничества. Участниците имаха възможност да посетят община Аским, която прилага разнообразни форми на междуобщинско сътрудничество чрез създаване на съвместни фирми и неформални партньорства със съседни общини. Представителите на българските общини бяха впечатлени от големия брой междуобщински фирми, които норвежките общини създават, за да предоставят основна част от публичните услуги, за които отговарят - сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на отпадъците, пречистване на водите, пожароизвестяване, здравеопазване, грижи за хората с увреждания, обучение на възрастни с цел преквалификация, одит на общинските сметки, архивиране, поддръжка на софтуер и хардуер се предоставят съвместно от няколко общини чрез техни общи фирми или акционерни дружества.

С голям интерес протече през април 2014 г. форумът по лобиране „НСОРБ – гласът на българските общини“. В него участие взеха над 100 представители на общините, експерти ангажирани в различни форми на диалога с централната власт, както и представители на Народното събрание и Норвежката асоциация.

Важна част от проекта е и реконструкцията и подобряването на дейността на Общинския център за обучение на местните власти към НСОРБ. Центърът е разположен в централната част на България, в с. Гергини, община Габрово и предлага много добри условия за провеждане на обучения, семинари, работни срещи, дискусионни форуми и други мероприятия.

В периода 2013-2014г., беше изграден изцяло нов корпус, състоящ се от битовата сграда на 4 етажа, състояща се от: хотелска част, зала за обучение, и две топли връзки към съседните съществуващи корпуси „А“ и „В“, като по проекта бяха финансирани довършителните дейности и осигуряване на достъпност. 

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПРОГРАМА BG11

2017-03-17

 

С изпълнението на проектите е повишен административният капацитет на местните власти и е постигнато развитие на трансграничното…

Прочети повече

ШЕСТИ КОМИТЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ПРОГРАМА BG 11

2016-04-01

София, 30 Март 2016 г.: Днес, в Синя зала на Министерски съвет се проведе Шестият Комитет за сътрудничество по програма…

Прочети повече

ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА ДАВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСГРАНИЧНИ РЕГИОНИ НА БАЛКАНИТЕ

2015-11-13

Онлайн платформата Patchwork Balkan, разработена по проект  „Български трансграничен диалог. Разработване на регионална база данни за ТГС“ на Министерството на регионалното…

Прочети повече