Програма BG11
"Изграждане на капацитет и институционно сътрудничество"

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПРОГРАМА BG11

 

С изпълнението на проектите е повишен административният капацитет на местните власти и е постигнато развитие на трансграничното сътрудничество

30 март 2017

Успешното приключване на Програма BG11 „Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество“, финансирана по Норвежкия финансов механизъм, беше отбелязано днес на заключително събитие в Гранитна зала на Министерския съвет.

„С бюджет от 2,3 милиона евро подпомогнахме укрепването на капацитета и развитието на човешките ресурси в българските публични институции, местните и регионални власти. Нещо повече, създадохме основа за партньорство и обмен на добри практики между всички участници“, отбеляза вицепремиерът по европейските фондове Малина Крумова.

Освен към екипа по управление на програмата – дирекция „Добро управление“ в Министерския съвет, с директор г-жа Ирена Първанова, г-жа Крумова отправи благодарност към норвежките партньори от Асоциацията на местните и регионални власти и Баренцовия секретариат за оказаната подкрепа. „Уверена съм, че създаденото партньорство между българските и норвежките организации ще има своето продължение и надграждане“, каза тя.

В рамките на програмата са реализирани два големи проекта – за укрепване капацитета на Националното сдружение на общините в Република България и за разработване на регионална база данни за трансгранично сътрудничество. Осъществен е обмен на опит по важни за общините теми, като диалогът с централната власт, координация на предоставяните услуги и устойчиво и прозрачно финансово управление. Като част от проекта за регионална база данни са създадени партньорства със съседни на България държави за обмен на статистическа информация, която позволява анализ на данни за региона.

В първия проект, „Укрепване капацитета на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и българските общини чрез сътрудничество с Норвежките местни и регионални власти“,  НСОРБ, чрез сътрудничество и трансфер на знания с Норвежката асоциация на местните и регионални власти, постигна основната му цел - подобряване на институционалния капацитет и развитие на човешките ресурси на българските местни власти и на НСОРБ. В процеса на изпълнение, бяха осъществени дейности в областта на усилване на капацитета за ефективен диалог с централните власти, подобряване на институционалния капацитет на екипа на НСОРБ в предоставянето на услуги на своите членове, подобряване на общинското финансово управление, водещо до по-добри общински услуги; стимулиране на междуобщинското сътрудничество:

В рамките на дейностите по проекта бяха организирани три обучителни семинара в Норвегия, в които взеха участие над 50 представители от общините – кметове, заместник-кметове, секретари и експерти. Над 100 представители на общините, експерти ангажирани в различни форми на диалога с централната власт и представители на Народното събрание и Норвежката асоциация, се включиха в международен форум по лобиране „НСОРБ – гласът на българските общини“. Важна част от проекта бе реконструкцията и подобряването на дейността на Общинския център за обучение на местните власти, в с. Гергини, община Габрово към НСОРБ, в който се провеждат обучения, семинари, работни срещи, дискусионни форуми и други мероприятия.

Повече информация можете да намерите на сайта на проекта: http://norway.projects-namrb.org/index.php/bg/

 

Вторият проект - „Български трансграничен диалог. Разработване на регионална база данни за трансгранично сътрудничество“, беше изпълняван от ГД „Управление на териториалното сътрудничество“. В партньорство с НСИ, от българска страна, и Норвежкия Баренцов секретариат  беше разработена онлайн платформа „Patchwork Balkan“, която е напълно безплатна и достъпна на адрес www.patchworkbalkan.org. Системата е интерактивна и може да бъде актуализирана и допълвана от потребителите като им позволява да извличат и визуализират различни социално-икономически, географски, демографски и други данни, свързани с трансграничните региони на страните партньори. Тя е достъпна за свободно ползване от широк спектър заинтересовани лица – граждани, журналисти, неправителствени организации, фирми, местни и национални власти. Данните от платформата позволяват разработването на аналитични материали, които отразяват информация за развитието на регионите. Те ще спомогнат за измерване на устойчивостта на изпълняваните в граничните райони проекти с европейско финансиране.

В изпълнението на проекта участваха и статистическите институти на България и съседните страни, на чиято територия се изпълни той. В резултат на проведените дискусии и обменът на добри практики между страните, в областта на трансграничното сътрудничество и регионалната статистика, беше утвърден списък с 43 статистически показатели по демографска, бизнес статистика и статистика на околната среда на регионално ниво, налични за България, Сърбия, Турция и Македония.

Повече информацияможете да намерите на сайта на проекта: http://www.bbdstats.org/

 

Общият бюджет на двата предефинирани проекта бе 2 371 765 евро, от които приносът на Норвежкия финансов механизъм е 2 016 000 Евро. Програмата BG 11 “Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество“ подпомогна укрепването на институционалния капацитет и развитието на човешките ресурси в българските публични институции, местни и регионални власти чрез сътрудничество и трансфер на знания със сродни институции в Норвегия.

Повече за програма BG 11 “Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество“, на http://bg11norwaygrants.bg/

 

ШЕСТИ КОМИТЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ПРОГРАМА BG 11

2016-04-01

София, 30 Март 2016 г.: Днес, в Синя зала на Министерски съвет се проведе Шестият Комитет за сътрудничество по програма…

Прочети повече

ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА ДАВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСГРАНИЧНИ РЕГИОНИ НА БАЛКАНИТЕ

2015-11-13

Онлайн платформата Patchwork Balkan, разработена по проект  „Български трансграничен диалог. Разработване на регионална база данни за ТГС“ на Министерството на регионалното…

Прочети повече

ЕДИННА РЕГИОНАЛНА БАЗА ДАННИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ТРАНСГРАНИЧНИ ПРОЕКТИ

2014-12-13

EДИННА РЕГИОНАЛНА БАЗА ДАННИ, ФИНАНСИРАНА ОТ НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2009-2014, СПОМАГА ЗА ОТЧИТАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА НА ТРАНСГРАНИЧНИТЕ ПРОЕКТИ…

Прочети повече