Програма BG11
"Изграждане на капацитет и институционно сътрудничество"

 

Настоящата програма създава платформа за изграждане на капацитет и институционално сътрудничество между българските и норвежките публични институции, местни и регионални власти като предлага пакет от мерки, които да се реализират чрез два предефинирани проекта, финансирани от Норвежкия финансов механизъм 2009—2014.

Програмата финансира дейности, свързани с обмен на опит и знания между публичните институции и местните и регионални власти в Норвегия и България. Тя ще бъде изпълнена чрез два предефинирани проекта: Първият е за насърчаване на обмена на опит между Норвежкия баренцов секретариат и българското Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), а вторият е за Проект за насърчаване обмена на опит между Норвежката асоциация на местните и регионални власти и Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Целевите групи на програмата са българските публични институции, местните и регионалните власти, както и гражданското общество, бизнеса, културните институции и политическите лидери в търсене на сравнителен подход върху тенденции и най-добри практики.

Бюджет на програмата: Приносът от Норвежкия финансов механизъм е 2 016 000 евро. Общият бюджет на програмата е 2 371 765 евро.

Програмен оператор:
Дирекция “Оперативна програма “Техническа помощ“

Програмна област: Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество

Програмни партньори:
Норвежка асоциация на местните и регионални власти;
Норвежки Баренцов секретариат

Бенефициенти:
Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ);
Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България, ГД „Управление на териториалното сътрудничество“

Цел на програмата: Да укрепи институционалния капацитет и развитието на човешките ресурси в българските публични институции, местни и регионални власти чрез сътрудничество и трансфер на знания със сродни институции в Норвегия

Основен фокус: Програмата създава платформа за изграждане на капацитет, развитие на модерна и ефективна публична администрация на централно и местно ниво и подобряване на обществените услуги чрез изпълнението на два предефинирани проекта.

Очаквани резултати от програмата
1. Повишено и засилено сътрудничество между публичните институции, местни и регионални власти в България и сродни институции и власти в Норвегия
2. Подобрен институционален капацитет и развитие на човешките ресурси в публичните институции, местни и регионални власти в България.

Предефинирани проекти
„Укрепване капацитета на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и българските общини чрез сътрудничество с Норвежките местни и регионални власти“
„Български трансграничен диалог. Разработване на регионална база данни за трансгранично сътрудничество“