Програма BG11
"Изграждане на капацитет и институционно сътрудничество"

КАКВО ПОСТИГНАХМЕ
1.Усилване на капацитета за ефективен диалог с централните власти:
 • Членовете на Управителния съвет на НСОРБ бяха обучени от своите норвежки колеги как по-ефективно да лобират пред централната власт – проучвателно пътуване в Норвегия с норвежки лектори
 • Създадена законодателна база данни на НСОРБ за периода 2013 – 2016
 • Непрекъснатите усилия на НСОРБ за законодателни промени и подобрения, свързани с местното управление дадоха своите резултати. За времето на проекта нашите предложения обхванаха 143 нормативна акта, 54 от тези предложения бяха приети от законодателната власт.
2. Подобряване на институционалния капацитет на екипа на НСОРБ в предоставянето на            услуги на своите членове:
 • Стратегически план за развитие за периода 2014–2020 - приет от Общото събрание на НСОРБ
 • Приети промени в Устава на НСОРБ – въвеждане на статут на асоциирани членове на общинските фирми.
 • Назначени шестима регионални координатори
 • Издаден „Наръчник за новоизбрани кметове и съветници (мандат 2015 – 2019)“
 • Проведени 6 регионални обучения за над 500 новоизбрани кметове и съветници
 • Дискусионен форум „Инвестициите в българските общини – нови възможности”
 • Разширен и оборудван Център за обучение на местните власти в с. Гергини, община Габрово

3. По-добро общинско финансово управление – По-добри общински услуги

 • 18 общински финансови и данъчни експерти се запознаха със системата на местното самоуправление в Норвегия, с дейността на Норвежката асоциация на местните и регионалните власти, и с практиките на финансово планиране и управление
 • Изготвен сравнителен анализ на нормативната  рамка на общинските финанси в България и Норвегия.
 • Предложения за законодателни промени, насочени към подобряване на общинските финанси.
 • Обучение на обучители и регионални обучения за добро финансово управление с над 160 участници
 • Интернет базирана платформа за местни финанси, позволяваща сравнение на данни по общини.

4. Междуобщинско сътрудничество:

 • 20 общински експерти се запознаха с действащото законодателство в Норвегия и опита на норвежките общини в развитието и управлението на междуобщинското сътрудничество.
 • Сравнително изследване на областите на приложение на междуобщинското сътрудничество в България и Норвегия
 • Наръчник за добри практики за междуобщинско сътрудничество
 • Подготвени обучителни модули и проведени регионални обучения за 120 общински представители. Темите на обученията бяха свързани с увеличаване на капацитета на общинските служители за прилагане на различни форми на междуобщинско сътрудничество за подобряване качеството на публичните услуги
 • Създаване на фонд „Общинска солидарност“ през 2015 - нова форма на междуобщинско сътрудничество с 68 общини участници

Повече информация за проекта: http://norway.projects-namrb.org/index.php/bg/