Програма BG11
"Изграждане на капацитет и институционно сътрудничество"

КАКВО ПОСТИГНАХМЕ

1. Разработване на уеб платформа за регионални данни и метаданни 97 статистически индикатора в различни статистически области:

2. Обучение на журналисти - изготвени бяха курсове за журналисти и бяха проведени обучения за журналисти във връзка с използването и визуализацията на статистическите данни;.

3. Разработване на уеб сайт на проекта – съдържа информация за целите,  дейностите и събитията  по проекта: www.bbdstats.org

4. Използване на социалните медии – създадена Фейсбук страница на проекта с цел популяризиране на дейностите, събитията и резултатите от проекта

5. Изработване на брошури и рекламни материали;

6. Изготвяне на прессъобщения и репортажи.

Четири срещи по статистическо сътрудничество проведени в София през Януари, Юни и Октомври 2014 г. и Март 2015 година; Участници бяха представители на статистическите институти на България, Сърбия, Турция и Македония, Норвежки Баренцов секретариат, Джеферсън институт, МРРБ, МС и други;

Постигнати резултати: събрани регионални данни и метаданни по 97 показателя; Разработване на единна хармонизирана методология; Изградена мрежа от национални статистически служби;

Проведени четири визити в Норвегия: две визити с цел обмяна на опит с Норвежкия Баренцов секретариат и Министерството на местното самоуправление и регионално развитие на Норвегия – февруари  2014 г. и декември 2014 година и две срещи по статистическо сътрудничество през месеците април 2014 г. и май 2015 год.

Постигнати резултати: обменен опит и добри практики между организации, занимаващи се с териториално сътрудничество; Повишена обществена информираност относно състоянието на връзките между трансгранични общности; Въвеждане на иновативен подход в разработването на бази данни;

Две визити на представители на Норвежкия Баренцов секретариат в гранични райони:

През м. юни 2014 г. на граничният пункт в гр. Свиленград и съвместния технически секретариат (СТС) в гр. Хасково и през м. юни 2015 г. визита в СТС на гр. Кюстендил, с проведени срещи с представители на областната и общинската администрация и бизнеса;

Постигнати резултати: обменен е опит и добри практики между участващите организации

 

Повече информация по проекта: http://www.bbdstats.org/