Програма BG11
"Изграждане на капацитет и институционно сътрудничество"

Проект „Укрепване капацитета на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и българските общини чрез сътрудничество с Норвежките местни и регионални власти“

Обща цел: Укрепване на институционалния капацитет и развитието на човешките ресурси в българските публични институции, местни и регионални власти и НСОРБ чрез сътрудничество и трансфер на знания, опит и добри практики с Норвежката асоциация на местните и регионални власти.

Специфични цели:
• Изграждане на капацитет за развитие на ефективен диалог с централните власти и дейностите на местните власти
• Подобрена рамка и изграждане на капацитет за устойчиво и прозрачно местно финансово управление
• Разработване на ефективни форми на междуобщинско сътрудничество за предоставяне на обществени услуги

Очаквани резултати от проекта:
• Подобрен институционален капацитет и умения на членовете на НСОРБ и екипа на НСОРБ за поддържане на ефективен диалог и лобиране пред централните власти
• Промени във връзка с финансовото управление, изпълнени в съответствие със стратегията за децентрализация и препоръки на СЕ относно равнището на прилагане на ЕХМС, приета през октомври 2011 г.
• Увеличено междуобщинско сътрудничество — с повишено внимание към областите, обхванати от трансграничния проект

Бенефициент по проекта: Национално сдружение на общините в Република България
Партньор по проекта: Норвежката асоциация на местните и регионални власти
Местоположение на проекта: България
Обща продължителност на проекта: 30 месеца
Допустими разходи по проекта: 1 093 694 евро

 

КАКВО ПОСТИГНАХМЕ

2017-03-17

1.Усилване на капацитета за ефективен диалог с централните власти:
  • Членовете на Управителния съвет на НСОРБ бяха обучени от своите норвежки колеги как по-ефективно да лобират пред централната власт – проучвателно пътуване в Норвегия с норвежки лектори
  • Създадена законодателна база данни на НСОРБ за периода 2013 – 2016
  • Непрекъснатите усилия на НСОРБ за законодателни промени и подобрения, свързани с местното управление дадоха своите резултати. За времето на проекта нашите предложения обхванаха 143 нормативна акта, 54 от тези предложения бяха приети от законодателната власт.
2. Подобряване на институционалния капацитет на екипа на НСОРБ в предоставянето на            услуги на…

Архив