Програма BG11
"Изграждане на капацитет и институционно сътрудничество"

Проект: "Български трансграничен диалог. Разработване на регионална база данни за трансгранично сътрудничество"

Обща цел: Подкрепа за повишаване разбирането на трансгранично сътрудничество сред регионалните и национални участници в процесите, с цел популяризиране на добросъседските взаимоотношения; насърчаване на тяхната стабилност, сигурност и благополучие по отношение на общия интерес на всички заинтересовани страни; както и насърчаване на тяхното хармонично, балансирано и устойчиво развитие. Разработването на регионална база данни за трансгранично сътрудничество ще насърчи регионалното сътрудничество, ще ускори интегрирането в икономическото и политическото пространство на ЕС и ще спомогне за привличане на квалифицирани човешки ресурси и чуждестранни инвестиции.

Специфични цели:
• Събиране и генериране на данни, приложими за трансграничните връзки и развитието в граничните райони
• Повишаване достъпността до данни за трансгранично сътрудничество чрез създаването на база данни и на атрактивността им чрез прилагане на визуализация на данните
• Привличане на журналисти и регионални медии към журналистика оперираща с данни относно трансгранични връзки и развитие в граничните райони чрез създаване на програма за обучение за журналистика оперираща с данни
• Хармонизиране на статистическата методология относно трансграничните данни между съседни държави

Очаквани резултати от проекта:
• Обменен опит и добри практики между организации, занимаващи се с териториално сътрудничество
• Повишена обществена информираност относно състоянието на връзките между трансгранични общности
• Събрани и достъпни данни за развитието в граничните райони и трансграничното сътрудничество, чрез база данни за трансгранично сътрудничество
• Изградена мрежа от национални статистически институции
• Разработени и проведени курсове за журналистика с трансгранични данни.

Бенефициент по проекта: Министерство на регионалното развитие и благоустройството, ГД „Управление на териториалното сътрудничество“
Партньор по проекта: Норвежки Баренцов секретариат
Места за изпълнение на проекта:
България: Видин, Монтана, Перник, София, София-град, Кюстендил, Благоевград, Хасково, Ямбол, Бургас
Сърбия: Зайчар, Нишава, Бор, Пирот, Пчиня, Ябланица
Бивша югославска република Македония: Североизточен регион, Източен регион, Югоизточен регион
Турция: Одрин, Лозенград
Норвегия: Осло, Финмарк
Обща продължителност на проекта: 38 месеца
Допустими разходи по проекта: 1 076 471 евро

     

КАКВО ПОСТИГНАХМЕ

2017-03-17

  • Разработена уеб платформа съдържаща данни за регионите, включени в обхвата на проекта - http://patchworkbalkan.org;
  • Разработена онлайн платформа за обучение на медии и журналисти - http://patchworkbalkan.org/user/register;
  • Обменен на опит и добри практики между организации, занимаващи се с териториално сътрудничество;
  • Повишена обществена информираност относно състоянието на връзките между трансгранични общности;
  • Събрани и достъпни данни за развитието в граничните райони и трансграничното сътрудничество, чрез база данни за трансгранично сътрудничество;
  • Изградена мрежа от национални статистически служби;
  • Разработени и проведени курсове за обучение на журналисти за работа с данни за трансграничните региони.

1. Разработване на уеб платформа…

Архив